And Puwersa ng Kapayapaan

Pagninilay ni Fray Kim Allen L. Malnegro, OP

Ika-2 ng Disyembre 2016 ■  Ikalawang Linggo ng Adbiyento ■  Mt. 3:1-12

standard-size

Sa ikalawang Linggo ng Adbiento, dalawang aspeto ng pagka-Mesiyas ni Kristo ang ipinapakita ng ating mga pagbasa. Ang unang aspeto ay ang pagiging mahabagin at mahinahon Niya sa pagpapahayag ng kapayapaan sa mundo. Ang pangalawa ay ang Kanyang pagiging mapilit at mapuwersa sa pagpapahayag ng kapayapaan. Ayon kay Propeta Isaiyas, sa pagdating ng Mesiyas, “sasaktan niya ang lupa ng pamalo ng kanyang bibig; at ng hinga ng kanyang labi ay kanyang papatayin ang masama.” Sa unang tingin, ang dalawang aspetong ito ay magkasalungat. Pero ang totoo, ang mga ito ay nagpapakita lamang sa atin kung gaano inaakma ng Panginoong Hesus ang Kanyang Sarili sa sitwasyon.

Sa ating buhay, may mga pagkakataon na kailangang gumamit tayo ng puwersa upang mabigyan natin ng kapayapaan ang ating sarili at ang ibang tao. Pero ang puwersa na ito ay dapat hindi nagdudulot ng pasakit sa ating kapwa. Bagkus ito dapat ay nakatutulong upang mas lalo pa nating maintindihan ang ating misyon na ipahayag at ipagbunyi ang kapayapaan dito sa mundo. Kaya ang hamon ngayon ng Mabuting Balita sa atin: paano ba natin maiaakma, katulad ng ating Mesiyas na si Hesus, ang ating tamang desisyon sa paggamit ng puwersa sa pagbubunyi ng kapayapaan – ang kapayapaang dulot ng pagsunod kay Kristo? Ito ba ay nagbibigay ng tulong at kagalingan o di kaya naman ay nagbibigay lamang ng dahas at kasamaan sa iba? ■


 

Br. Kim Allen L. Malnegro, OP is a student brother from Maragusan, Compostella Valley. He made his profession to the Dominican Order on June 4, 2016. He takes up AB Philosophy at the Philippine Dominican Center of Institutional Studies (PDCIS) in Quezon City, Philippines.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s