Perlas ng Katapangan

Pagninilay ni Fray Luigi Christian R. Bracamonte, OP

Ika-18 ng Disyembre 2016 ■  Ikaapat na Linggo ng Adbiyento ■  Mt. 1: 18-24

standard-size

Ihalintulad natin ang ating sarili sa mga talaba. Ang talaba ay nakagagawa ng perlas isang beses lang sa kanilang buhay. Ang mga perlas na ito ay bunga ng mga kabutihan na ating nagawa para sa ating kapwa. Nagsimula ang perlas na ito sa isang napakaliit na butil ng buhangin at sa pagdaan ng mga panahon, ito ay unti-unting lumalaki dahil sa mga mabubuting bagay na kanyang nakukuha sa kanyang kapaligiran. Sa paglaki nito ay nagkaka-hugis, kumikintab at kumikinis. Ngunit dahil sa mga pagsubok at takot, maraming beses ay hindi tayo nakakagawa ng perlas.

Bawat isa sa atin ay gumagawa ng sarili nating perlas, nakadepende lamang ito sa kung paaanong paraan natin ito hinuhubog. Sa mga pagkakataong hindi natin alam ang gagawin ang Diyos ang magsisilbing gabay natin. Hayaan nating bigyan tayo ng Diyos ng tapang na harapin ang takot at pangamba sa ating mga puso. Hayaan nawa nating tulungan tayo ng Diyos na hubugin ang perlas ng ating mga puso.

Tularan nawa natin si Jose na hinayaang hubugin ng Diyos ang kanyang puso, upang sa gayon ay magkaroon siya ng lakas ng loob na harapin ang mga dagok na kayang haharapin. Dahil sa anghel ay nagkaroon siya ng tapang na kunin si Maria bilang kanyang asawa, nang sa gayo’y matupad ang plano ng Diyos. Ang tunay na katapangan ay nanggagaling sa Panginoon, gawa sa dagat na dahilan kung bakit nakakagawa ng perlas ang mga talaba. Tayo kaya? Paano natin hinuhubog ang ating mga puso? Nawa ay kumuha tayo ng lakas mula sa Diyos, ang dagat ng katapangan.


Br. Luigi Christian R. Bracamonte, OP is a student brother from Capas, Tarlac. He made his profession to the Dominican Order on June 4, 2016. He takes up AB Philosophy at the Philippine Dominican Center of Institutional Studies (PDCIS) in Quezon City, Philippines.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s